Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Wtorek dla Mieszkańców, zapraszam Państwa na dyżur

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Dziś jak co tydzień, zapraszam na mój dyżur w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Wieniawie. Do zadań organów administracji samorządowej należy nie tylko załatwianie indywidualnych spraw obywateli, ale także załatwianie skarg i wniosków przez nich złożonych. Informacje dotyczące wtorkowych dyżurów znajdują się na stronach BIP urzędu w raz z podaniem terminu i miejsca przyjmowania interesantów. Kontrola społeczna wymusza zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami, zaś do jej ważnych instrumentów zaliczyć należy m.in. instytucję skarg i wniosków. Narzędziami sprawowania kontroli są w pierwszym rzędzie petycje, skargi i wnioski obywatelskie (społeczne). Prawo wnoszenia skarg i wniosków uregulowała w rozdziale dotyczącym wolności i praw politycznych Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 63 stanowi, że „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Co do trybu ich rozpatrywania przepis Konstytucji odsyła do ustawy. Tą ustawą jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Oprócz spraw dotyczących skarg i wniosków zapraszam w sprawach indywidualnych oraz tych dotyczących funkcjonowania samorządu oraz potrzeb w zakresie utrzymania porządku czystości, czy też przejezdności dróg dojazdowych do pól. Dziękuję za Państwa udział i wiele cennych doświadczeń jakie wnosicie Państwo poprzez dzielenie się ze mną uwagami i formułowanie wniosków.

Dziś pracownicy urzędu kontynuują prace związane z odwodnieniem działek rolnych i odmuleniem rowów w Woli Brudnowskiej. W dniu wczorajszym udało się odmulić około 300 metrów rowu w kierunku Brudnowa, dziś kontynuacja prac.

W Konarach pracownicy będą usuwali zakrzaczenia na działce obok Pałacu Domaniowskiego, ponieważ, w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi podziału działki niezbędne jest wcześniejsze uporządkowanie terenu

Dziś w urzędzie gminy pracujemy nad przygotowaniem wniosków dotyczących przebudowy dróg oraz dokonamy analizy możliwości wymiany oświetlenia ulicznego w miejscowościach, w których występują jeszcze stare energochłonne oprawy.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci