Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

18 maja 2018r.

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Niestety nie udało wyłonić się wykonawcy przebudowy ulicy Kasztanowej w Wieniawie, w zakończonym w dniu wczorajszym postępowaniu przetargowym. Do godziny 11.30, nie wpłynęła żadna oferta na przeprowadzenie robót. Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy z wolnej ręki, bądź, w przypadku jeśli nie będzie to możliwe, zmianą SIWZ i ponowne rozpisanie przetargu.

Trwa równolegle postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy dróg w Jabłonicy, Żukowie, Kamieniu Dużym i Pogroszynie. Zachęcamy do składania ofert i udziału w przetargu wszystkie zainteresowane podmioty.

Jeszcze w czerwcu zamierzamy uruchomić sieć kanalizacyjną w Wieniawie, stąd w niedługim czasie będzie możliwe wykonywanie przyłączy. Wkrótce na naszych stronach internetowych ukaże się informacja wraz z wnioskiem o wydanie przez urząd warunków technicznych przyłącza. Prosimy o składanie wniosków i podłączanie się do sieci kanalizacyjnej.

W dniu dzisiejszym spotyka się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu poświęconym sytuacji rolników i stanie gospodarstw rolnych, koncepcji kanalizacji kolejnych miejscowości Gminy Wieniawa oraz założeniom i dalszym pracom związanym z Wieniawskim Klastrem Energii Odnawialnej. Omówione zostaną również zagrożenia i możliwość reagowania na sytuacje kryzysowe związane z dostawami wody pitnej oraz stan dróg stanowiących dojazd do pól wraz z perspektywą ich dalszej modernizacji.

W Urzędzie Gminy przygotowujemy w dniu dzisiejszym zmiany w budżecie na rok 2018 oraz wstępnie postępowania przetargowe w zakresie przebudowy drogi gminnej w ramach FOGR w Kochanowie oraz na zakup średniego wozu strażackiego na potrzeby Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. Przetargi zostaną opublikowane do końca maja b.r.

W przygotowaniu również dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w Wieniawie (Wąska, Rzeczna, Leśna i Łąkowa) oraz w Koryciskach, Komorowie, Kamieniu Dużym i Zawadach. Trwają również prace związane z przygotowaniem dokumentacji w zakresie zaplanowanej modernizacji przedszkola publicznego w Wieniawie. Przetarg na te roboty również wkrótce na naszych stronach BIP.

Zachęcam do zapoznania się ze strategią rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2018-2032. Poszczególne rozdziały tego dokumentu zostały opublikowane na naszych stronach internetowych www.gminawieniawa.pl. Wkrótce uchwała Rady Gminy w raz z całym dokumentem strategii zostanie zamieszczona na stronie BIP Gminy Wieniawa. Strategia, to w dużej części autorski projekt Mieszkańców, którzy na zebraniach przedstawili swoją wizję rozwoju gminy oraz zaproponowali szereg zadań inwestycyjnych, jakie w ich ocenie należy zrealizować, by teren gminy był miejscem przyjaznym do życia oraz potencjalnie atrakcyjnym z punktu widzenia inwestorów.

Wkrótce zostaną wyłożone mapy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa, z którymi będzie cie Państwo mieli możliwość zapoznania się i zgłaszania uwag. Jest to bardzo ważny dokument ponieważ jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zamierzamy wkrótce przygotować i uchwalić, stąd istotnym jest aby dokument ten zawierał wszystkie niezbędne dane w zakresie zagospodarowania nieruchomości, jakie w ocenie Mieszkańców winny być przypisane dla poszczególnych działek, które stanowią ich własność.

 

Życzę wszystkim miłego dnia i udanego weekendu

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci