Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

11.06.2018r.

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Z uwagi na obowiązki służbowe, w dniu dzisiejszym pełnię w dniu dzisiejszym dyżur w sprawie skarg i wniosków od godziny 7.30, do godziny 8.45, następnie od godziny 12.00 do 15.30. Zapraszam w tym czasie wszystkich zainteresowanych do Urzędu Gminy w Wieniawie. Pomiędzy 8.45 a 12.00, z uwagi na konieczność realizacji obowiązków służbowych wyjeżdżam do Starostwa Powiatowego w Przysusze oraz do Radomia, do Urzędu Wojewódzkiego.

Przypominam, że w dniu dzisiejszym rozpocznie się remont kładki na Rzece Radomce, w ciągu ulicy Parkowej w Wieniawie. Zwracam się z prośbą do Mieszkańców Jabłonicy o niekorzystanie w czasie remontu z kładki oraz zwrócenie szczególnej uwagi na uczęszczające tamtędy do szkoły dzieci. Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym tygodniu, a w zamyśle jest poprawienie bezpieczeństwa osób korzystających z przeprawy oraz umożliwienie przeprowadzania przez kładkę rowerów i wózków.

Przyjęta na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP nowelizacja  ustawy Prawo, zmienia aktualny skład zespołu do szacowania szkód. Nowy zespół szacujący szkody będzie się teraz składać z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
  • przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania właściciel/posiadacz gruntów rolnych miałby składać do zarządcy/dzierżawcy obwodu łowieckiego. Niestawiennictwo właściciela/posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód. O terminie dokonania oględzin zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela/posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

W Urzędzie Gminy w Wieniawie, dostępne są wstępne mapy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z dokumentem i ew. wnoszenia uwag w tym zakresie. W lipcu bądź sierpniu b.r., studium zostanie wyłożone do wglądu i wtedy możecie Państwo dokonywac jego zmian poprzez stosowne wnioski i dyspozycje, a następnie przyjęte przez Radę Gminy w Wieniawie, jako dokument obowiązujący. Zachęcam do wcześniejszego wnoszenia uwag i wniosków, szczególnie w zakresie granicy polno leśnej, granicy zabudowy gospodarczej, mieszkalnej czy terenów przemysłowych. Na obecnym etapie nie istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia zmian do dokumentów na podstawie wniosków Mieszkańców, jednak będzie to możliwe po wyłożeniu planu. Niezwykle istotne jest, by to Państwo, właściciele działek zdecydowali o przeznaczeniu w dokumentach planistycznych poszczególnych działek. Studium posłuży w kolejnych latach do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych miejscowości, stąd już na tym etapie należy zapoznawać się z dokumentem, by następnie zgłaszać uwagi i dyspozycje, w zakresie potrzebnych w Państwa ocenie zmian.

Ważnym jest, by o sami właściciele działek zdecydowali o ich przeznaczeniu, a tym samym o przyszłości i perspektywach rozwoju.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

 

Komentarze (2)

  • Gość *.dynamic.gprs.plus.pl

    Wójt robi kładki a w Pogroszynie nie ma wody w godz od 16 do 23

  • Gość *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    W Skrzynnie brakuje wody latem już od wielu lat. Zwłaszcza w soboty w godzinach popoludniowych nie poleci ani kropla. Niestety kolejna władza zdaje się nie dostrzegać wagi problemu.

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci